خرید سی سی کم فول - فروش سی سی کم cccam

شبکه جدید فارسی CHANCETEL

💢شبکه جدید فارسی CHANCETEL در ماهواره یاهست به روی ایر رفت .

⭕️مشخصات فرکانس :
YAHSAT
۱۱۷۶۶
VER
۲۷۵۰۰

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer
})